Služby a produkty

Inženýrská činnost a poradenská činnost
v investiční výstavbě

Ostatní zprostředkovatelská
činnost

Vlastní developerské
projekty

Nabídka projektových a inženýrských prací:

1. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • Analýza a obhlídka staveniště
 • Specifikace podkladů a průzkumů nutných pro zpracování zakázky
 • Objasnění rozsahu práce pro uzavření smlouvy
 • Souhrn výsledků a závěry

2. NÁVRH STAVBY

 • Zjištění analýzy podkladů.
 • Zajištění vypracování návrhu (konceptu), skic a pracovních studií. Za obvyklé se považuje vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ s objednatelem.
 • Zapojení dalších profesí a zapracování jejích profesních požadavků.
 • Objasnění urbanistických, tvůrčích, technických, stavebně fyzikálních a ekonomických vazeb a vztahů.
 • Návrh řešení energohospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí.
 • Předběžné jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě.
 • Předběžný odhad stavebních nákladů a shrnutí dosažených výsledků a odsouhlasení s objednatelem.

3. ZAJIŠTĚNÍ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

 • Zajištění vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, které se přikládají k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby.
 • Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí.
 • Obstarání rozhodnutí o umístění stavby.
 • Shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby.

4. ZAJIŠTĚNÍ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • Zajištění vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení na základě podkladů (viz výše).
 • Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povoleníZajištění hydro-geologického průzkumu (6 sond) a jeho vyhodnocení.
 • Zajištění radonového záření.
 • Obstarání stavebního povolení.
 • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace.

5. ZAJIŠTĚNÍ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 • Zajištění autorského dozoru projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle dokumentace, vypracované dle fáze č.4.
 • Zajištění vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozích fáze č.4.
 • Obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu.
 • Zajištění veškerých formulářů a administrativních úkonů spojených se správci inženýrských sítí.
 • Zajištění vytýčení stavby a předání staveniště.
 • Vedení kontrolních dnů na stavbě.
 • Kontrola kvality postupu prací stavby dle schváleného harmonogramu.
 • Kontrola stavebního deníku na stavbě.

6. ZAJIŠTĚNÍ VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE STAVBY

 • Zajištění zpracování podkladů pro nabídkové řízení.

7. SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ REALIZACE STAVBY DODAVATELI

 • Spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek.
 • Zajištění vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby.

8. SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

 • Zajištění autorského dozoru projektanta.
 • Zajištění technického dozoru investora.

9. SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY — KOLAUDACE

 • Zajištění vypracování a schválení potřebných provozních řádů
 • Zajištění vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění geometrického plánu
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • Zajištění zapsání stavby do katastru nemovitostí
 • Zajištění odstranění případných vad a nedodělků

10. PRÁVNÍ SLUŽBY

Klientovi zajistíme všechny smlouvy, které bude v průběhu projektu potřebovat. Zapracujeme požadavky klienta a zkonzultujeme korektnost smluv s našimi právními zástupci. Klient s námi uzavře pouze "mandátní" smlouvu a další smlouvy již uzavírá přímo se zhotoviteli projektové či realizační části projektu (tzv. Smlouva o dílo). Tímto postupem eliminujeme zbytečné náklady v procesu. Správnost a bezproblémovost námi vyhotovených smluv garantujeme.

11. PORADENSTVÍ

V rámci našich služeb nabízíme i poradenství v otázkách způsobů financování projektu, odborných posudků, dotazů v průběhu projektu a stavebního dozoru. Jsme schopni Vám vybrat nezávislý stavební dozor a prokázat jeho nezávislost na ostatních subjektech podílejících se na realizaci projektu. V případě vysokorozpočtových projektů jsme schopni zajistit profesionální Project nebo Construction management (stavby nad 100 mil. Kč).